Pilne! Działka do sprzedania Łomża

sprzedaż • działka • budowlana


podlaskie • Łomża


581 490 PLN
135 029 €
118 961 £
150 409 $
  • 4 473
130 zł
30 €
27 £
34 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt


PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA
WGN.6840.3.10.2018 Łomża, 28 lutego 2019 r.
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 560/LX/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, na obszarze scalenia gruntów przy ulicy Żabiej.
Prezydent Miasta Łomża ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości składającej się z działek położonych
w Łomży przy ul. Geodetów, objętych księgą wieczystą nr LM1L/00082603/5.

Nr działki 23901 23902

Powierzchnia 0,2198 ha 0,2275 ha

Cena wywoławcza netto 581 490,00 zł
Wadium 58 149,00 zł2. Powyższe działki położone są na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr 152/XXV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej kwartału terenu położonego w dzielnicy przemysłowo składowej, rejon ul. Żabiej. Zgodnie z zapisami w planie działki położone są na obszarze oznaczonym symbolami 8PS*UR - z przeznaczeniem podstawowym: funkcje usługowe, produkcyjne, drobna wytwórczość, przedsiębiorstwa budowlane i gospodarki komunalnej, składy hurtownie, bazy.
3. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A - II piętro, o godz. 10.00 , w dniu 10 maja 2019 roku.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu tożsamości oferenta, w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc).
5. Wadium w wysokości 58 149,00 zł, uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 7 maja 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 22946771 7000 0014 , Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego).
6. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
9. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne (wraz usunięciem z działek ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi Nabywca.
11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
INFORMACJE DODATKOWE:


Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.
Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości , kwotę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny VAT, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży
Nr 23 1560 0013 22946771 7000 0005 , przed podpisaniem aktu notarialnego.
Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz opublikowane na stronie www.lomza.pl/bip i www.lomza.pl
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami
o nieruchomościach i warunkach przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 211, tel. 86 215-68-24.
Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Akceptował : Henryka Pezowicz - naczelnik - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami - tel. 86 215 68 19
Opracował/sprawę prowadzi : Paulina Gałązka - zastępca naczelnika - WGN - tel.86 215 68 24


  • powierzchnia: 4473 m2
  • powierzchnia działki: 4473 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek