budowlana do sprzedaży, 4900 m²

sprzedaż • działka • budowlana


podlaskie • Łomża • Katyńska


1 764 000 PLN
413 386 €
364 420 £
494 451 $
  • 4 900
360 zł
84 €
74 £
101 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 355/XL/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży u zbiegu ulic Zawadzkiej i Katyńskiej.

Prezydent Miasta Łomża ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działek położonych w Łomży u zbiegu ulic Zawadzkiej i Katyńskiej, objętych księgą wieczystą nr LM1L/00019125/8.

Lp 1

Nr działki
12720/2

Powierzchnia
0,4900 ha

Cena wywoławcza netto
1 764 000 zł

Wadium
176 400 zł

Lp 2

Nr działki
12720/3

Powierzchnia
0,5935 ha

Cena wywoławcza netto
2 374 000 zł

Wadium
237 400 zł

Lp 3

Nr działki
12720/4

Powierzchnia
0,4400 ha

Cena wywoławcza netto
1 496 000 zł

Wadium
149 600 zł

Lp 4

Nr działki
12720/5

Powierzchnia
0,4588 ha

Cena wywoławcza netto
1 835 200 zł

Wadium
183 520 zł

2. Na terenie nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki zostały objęte decyzjami nr 94/2016 i nr 95/2016 o warunkach zabudowy dotyczącymi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze.

3. Przetargi na poszczególne działki odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A - II piętro, o godz. 11.00, w dniu 6 października 2017 roku, w kolejności zgodnej z tabelą zamieszczoną w punkcie 1.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu tożsamości oferenta, w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc).

5. Wadium dla poszczególnych działek, w wysokościach podanych w tabeli, uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 3 października 2017 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 22946771 7000 0014, Stary Rynek 14,
18 - 400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego). W tytule należy wpisać numer działki, której wadium dotyczy.

6. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

9. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne (wraz usunięciem z działek ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi Nabywca.

11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

INFORMACJE DODATKOWE:

a. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

b. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.

c. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

d. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny VAT, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 23 1560 0013 22946771 7000 0005, przed podpisaniem aktu notarialnego.

e. Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.

f. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz opublikowane na stronie www.lomza.pl/bip i www.lomza.pl

g. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomościach i warunkach przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 211, tel. 86 215-68-24.

h. Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
  • powierzchnia: 4900 m2
  • powierzchnia działki: 4900 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek