Działka Powiat m. Łomża, Łomża, sprzedam

sprzedaż • działka • budowlana


podlaskie • Łomża • Spokojna 96


92 000 PLN
21 560 €
19 006 £
25 788 $
  • 721
128 zł
30 €
26 £
36 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2015 r. nr 83/XIII/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, przy ul. Spokojnej

Prezydent Miasta Łomża ogłasza:

czwarty przetarg ustny nieograniczony

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 22386 o pow. 0,0109 ha i nr 22388 o pow. 0,0612 ha, objętej księgą wieczystą nr LM1L/0002024/8.

Lp 1

Nr działki
22386, 22388

Powierzchnia
0,0721 ha

Cena wywoławcza netto
92 000,00 zł

Wadium
9 200,00 zł

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zielenią towarzyszącą i urządzeniami rekreacyjnymi.

3. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich i ma dostęp do drogi publicznej.

4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A - II piętro, o godz. 11.00, w dniu 8 września 2017 roku. Poprzednie przetargi zakończone wynikami negatywnymi odbyły się 3 marca 2017 r ., 12 kwietnia 2017 r. i 1 czerwca 2017 r.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu tożsamości oferenta, w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc).

6. Wadium w wysokości 9 200,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 5 września 2017 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 22946771 7000 0014, Stary Rynek 14, 18 - 400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego).

7. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

9. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

10. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne (wraz usunięciem z działki ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi Nabywca.

12. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.
Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny VAT, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 23 1560 0013 22946771 7000 0005, przed podpisaniem aktu notarialnego.
Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz opublikowane na stronie www.lomza.pl/bip i www.lomza.pl
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomościach i warunkach przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 211, tel. 86 215-68-24.
Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
  • powierzchnia: 721 m2
  • powierzchnia działki: 721 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek