• Nieruchomości woj. Podlaskie

Działka rolna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 16887m2
  • Rodzaj Działka rolna
  • Cena 850 PLN
  • MiastoSuwałki
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.1) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 34004 i 34005 o łącznej powierzchni 1,6887 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00033260/3, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 9, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,6042 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,9705 ha, nieużytki o powierzchni 0,0457 ha, rowy o powierzchni 0,0683 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2029 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Sianożęć – Sobolewo złoża w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr L/656/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 02 listopada 2022 r. poz. 4796 działki o numerach geodezyjnych 34004 i 34005 zawierają się w konturze o symbolu 17R - Tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych)

2) części działek geodezyjnych oznaczonych numerami 22746, 22747 o łącznej powierzchni 0,6884 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00012779/1, niezabudowane, położone przy ul. Czarnoziem w Obrębie nr 4 w Suwałkach, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,0564 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,0964 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,3881 ha oraz nieużytki o powierzchni 0,1475 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2029 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, część przedmiotu dzierżawy zawiera się w konturze o symbolu 3KD- tereny komunikacji publicznej. Pozostała część przedmiotu dzierżawy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Północną, Armii Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i granicą administracyjną miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr LVII/751/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 czerwca 2023 r., poz. 3155, zawieraj się w konturze o symbolu 23R- tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych)

3) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22614/2, oraz działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22561 i 22562 o łącznej powierzchni 7,6077 ha posiadające urządzone księgi wieczyste: 22614/2 - SU1S/00070195/0, 22561 i 22562 - SU1S/00032910/8, położone w Obrębie nr 4 w Suwałkach, niezabudowane, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,6962 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,4304 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,9411 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2787 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,2613 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2029 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 39R,ZN- tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)

4) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 30347/6 i 30347/7 o łącznej powierzchni 18,5319 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045538/0, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 7,4863 ha, grunty orne klasy V o pow. 10,5213 ha, oraz nieużytek o pow. 0,5243 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 część przedmiotu dzierżawy zawiera się w konturze o symbolu 25dR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień, 3KD-Z – tereny dróg publicznych. Natomiast zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/518/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 01 kwietnia 2014 r., poz. 1350 część przedmiotu dzierżawy zawiera się w konturze 8R – tereny upraw rolnych, B – teren ochrony pośredniej, oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ul. Ogrodowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 35 z dnia 08.02.2008 r., poz. 351 część przedmiotu dzierżawy zawiera się w konturach o symbolu 1KD - tereny komunikacji publicznej, 38R - tereny upraw rolnych, 17UO – tereny usług oświaty.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 9 300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 930 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych)

5) działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 30129/4, 30129/10, 30129/11, 30232/1, 30232/2, 30232/3, 30233/1, 30233/2, 30233/3, 30237/1, 30237/2, 30237/3, 30237/4, 30348/2, oraz części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 30129/12, 30129/9, 30129/5, 30235, 30234, 30238/1, 30238/2, 30238/3, 30348/1, 30347/5, 30347/6 o łącznej powierzchni 30,9010 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr: SU1S/00047764/7 - 30129/12, 30129/9, 30129/5, 30129/4, 30129/11, 30129/10; SU1S/00047558/0 - 30232/2, 30235, 30233/3, 30237/3, 30237/1, 30234, 30233/1, 30238/1, 30237/4, 30232/3, 30233/2, 30237/2, 30232/1, 30238/3, 30238/2; SU1S/00055176/7 - 30348/1, 30348/2; SU1S/00045538/0 - 30347/6, 30347/5, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 3,9429 ha, grunty orne klasy VI o pow. 22,8211, ha pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,1370 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Część przedmiotu dzierżawy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280, zawiera się w konturach o symbolu: 25dR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień, 3KD-Z – tereny dróg publicznych, 26ZU-UT – tereny zieleni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych, 28aZU-UT – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych, 30WS – teren zbiorników powyrobiskowych, oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ul. Ogrodowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 35 z dnia 08.02.2008 r., poz. 351, pozostała część przedmiotu dzierżawy zawiera się w konturze o symbolu 16US,ZP – tereny sportowo- rekreacyjne w zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 15 500 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 1 550 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych)

6) działka oznaczona numerem geodezyjnym 32927/3 o powierzchni 7,0157 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031629/4, niezabudowana, położona przy ul. Stanisława Staniszewskiego w Obrębie nr 8 w Suwałkach, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 7,0157 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni Sobolewo w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/339/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 13 listopada 2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 20 listopada 2020 r., poz. 4820, przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 4R/ZL - tereny poeksploatacyjne przeznaczone pod funkcje rolne z dopuszczeniem zalesień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 550 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 355 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych)Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 10 30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 21 marca 2024 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- przedłożenie zaświadczenia wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu o braku wymagalnych i zaległych należności pieniężnych wobec Miasta Suwałki o charakterze cywilnoprawnym lub publicznoprawnym;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon XXXXXX173.

Klauzula informacyjna RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 087 – 562 80 00 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Pan Rafał Luto,c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z dzierżawą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.d) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.e) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j.; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).g) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Nie przysługuje prawo do usunięcia, do przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.h) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych.
i) Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu przetargowym. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.

j) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Kontakt:
Urząd Miasta Suwałki
tel: XXXXXX173Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Podlaskie, Suwałki ,
Urząd Miasta Suwałki

Urząd Miasta Suwałki

+48XXXXXX173
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka rolna na wynajem - Suwałki

nieruchomosci-podlaskie-24.pl / 15328189

Zdjęcie ogłoszenia -

850 PLN

Suwałki (Podlaskie, gm. Suwałki)

Główne cechy:

  • Pow. działki 16887m2

Opis - Działka Rolna

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.1) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 34004 i 34005 o łącznej powierzchni 1,6887 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00033260/3, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 9, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,6042 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,9705 ha, nieużytki o powierzchni 0,0457 ha, rowy o powierzchni 0,0683 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2029 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Sianożęć – Sobolewo złoża w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr L/656/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 02 listopada 2022 r. poz. 4796 działki o numerach geodezyjnych 34004 i 34005 zawierają się w konturze o symbolu 17R - Tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych)

2) części działek geodezyjnych oznaczonych numerami 22746, 22747 o łącznej powierzchni 0,6884 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00012779/1, niezabudowane, położone przy ul. Czarnoziem w Obrębie nr 4 w Suwałkach, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,0564 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,0964 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,3881 ha oraz nieużytki o powierzchni 0,1475 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2029 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, część przedmiotu dzierżawy zawiera się w konturze o symbolu 3KD- tereny komunikacji publicznej. Pozostała część przedmiotu dzierżawy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Północną, Armii Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i granicą administracyjną miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr LVII/751/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 czerwca 2023 r., poz. 3155, zawieraj się w konturze o symbolu 23R- tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych)

3) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22614/2, oraz działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22561 i 22562 o łącznej powierzchni 7,6077 ha posiadające urządzone księgi wieczyste: 22614/2 - SU1S/00070195/0, 22561 i 22562 - SU1S/00032910/8, położone w Obrębie nr 4 w Suwałkach, niezabudowane, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,6962 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,4304 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,9411 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2787 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,2613 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2029 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 39R,ZN- tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)

4) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 30347/6 i 30347/7 o łącznej powierzchni 18,5319 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045538/0, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 7,4863 ha, grunty orne klasy V o pow. 10,5213 ha, oraz nieużytek o pow. 0,5243 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 część przedmiotu dzierżawy zawiera się w konturze o symbolu 25dR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień, 3KD-Z – tereny dróg publicznych. Natomiast zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/518/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 01 kwietnia 2014 r., poz. 1350 część przedmiotu dzierżawy zawiera się w konturze 8R – tereny upraw rolnych, B – teren ochrony pośredniej, oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ul. Ogrodowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 35 z dnia 08.02.2008 r., poz. 351 część przedmiotu dzierżawy zawiera się w konturach o symbolu 1KD - tereny komunikacji publicznej, 38R - tereny upraw rolnych, 17UO – tereny usług oświaty.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 9 300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 930 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych)

5) działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 30129/4, 30129/10, 30129/11, 30232/1, 30232/2, 30232/3, 30233/1, 30233/2, 30233/3, 30237/1, 30237/2, 30237/3, 30237/4, 30348/2, oraz części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 30129/12, 30129/9, 30129/5, 30235, 30234, 30238/1, 30238/2, 30238/3, 30348/1, 30347/5, 30347/6 o łącznej powierzchni 30,9010 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr: SU1S/00047764/7 - 30129/12, 30129/9, 30129/5, 30129/4, 30129/11, 30129/10; SU1S/00047558/0 - 30232/2, 30235, 30233/3, 30237/3, 30237/1, 30234, 30233/1, 30238/1, 30237/4, 30232/3, 30233/2, 30237/2, 30232/1, 30238/3, 30238/2; SU1S/00055176/7 - 30348/1, 30348/2; SU1S/00045538/0 - 30347/6, 30347/5, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 3,9429 ha, grunty orne klasy VI o pow. 22,8211, ha pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,1370 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Część przedmiotu dzierżawy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280, zawiera się w konturach o symbolu: 25dR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień, 3KD-Z – tereny dróg publicznych, 26ZU-UT – tereny zieleni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych, 28aZU-UT – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych, 30WS – teren zbiorników powyrobiskowych, oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ul. Ogrodowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 35 z dnia 08.02.2008 r., poz. 351, pozostała część przedmiotu dzierżawy zawiera się w konturze o symbolu 16US,ZP – tereny sportowo- rekreacyjne w zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 15 500 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 1 550 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych)

6) działka oznaczona numerem geodezyjnym 32927/3 o powierzchni 7,0157 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031629/4, niezabudowana, położona przy ul. Stanisława Staniszewskiego w Obrębie nr 8 w Suwałkach, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 7,0157 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni Sobolewo w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/339/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 13 listopada 2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 20 listopada 2020 r., poz. 4820, przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 4R/ZL - tereny poeksploatacyjne przeznaczone pod funkcje rolne z dopuszczeniem zalesień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 550 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku;

Wadium w wysokości 355 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych)Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 10 30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 21 marca 2024 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- przedłożenie zaświadczenia wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu o braku wymagalnych i zaległych należności pieniężnych wobec Miasta Suwałki o charakterze cywilnoprawnym lub publicznoprawnym;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

Klauzula informacyjna RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 087 – 562 80 00 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Pan Rafał Luto, [email protected].c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z dzierżawą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.d) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.e) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j.; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).g) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Nie przysługuje prawo do usunięcia, do przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.h) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych.
i) Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu przetargowym. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.

j) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Kontakt:
Urząd Miasta Suwałki
tel: 87 562 81 73
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty